Allmänna villkor

Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller tillsammans med vår Integritetspolicy, och eventuella övriga villkor som gäller för specifika tjänster, för Fleaty AB, 559073-6541 (Fleaty, vi, oss eller vår) tillhandahållande av tjänster till dig eller ditt företag (dig eller din) på Fleatys webbplats (”Webbplatsen”) och i Fleatys applikation för mobiltelefoner och surfplattor (”Applikation”). Genom att använda tjänsterna på Webbplatsen och i Applikationen godkänner du dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Villkoren noggrant och gör dig införstådd med innehållet eftersom dessa tillsammans med ovan nämnda dokument utgör avtalet mellan dig och Fleaty.

 

Våra tjänster

Fleaty tillhandahåller en marknadsplats med användargenererade annonser (”Annonser”) där du som användare kan få en överblick av transportbeställningar i ditt område. Som användare kan du både söka bland andra användares befintliga Annonser och lägga upp dina egna Annonser. Är du som användare en utförare av transporter (”Transportör”) kan du som Transportör ge bud (”Bud”) på tillgängliga Annonser för att få genomföra transporten. Är du som användare en beställare av transporter (”Beställare”) kan du fritt välja att acceptera eller avvisa en Transportörs Bud för att genomföra transporten enligt information i Annonsen. Det först accepterade Budet av Beställaren gäller som Beställarens beställning av uppdrag till Transportören att utföra transport enligt information i Annons. Efter genomförd transport, och då Beställare har kvitterat att transporten har genomförts enligt information i Annonsen, hanterar och ansvarar Fleaty för betalningsflödet från Beställare till Transportör. Betalningen baseras på accepterat Bud samt avgifter till Fleaty enligt giltig information i Applikation och på Webbplats.

Du får tillgång till våra tjänster på Webbplatsen eller genom att:

 • (i) ladda ner Applikationen till en mobil eller surfplatta,
 • (ii) registrera ett användarkonto och godkänna dessa Villkor inklusive vår Personuppgiftspolicy, och
 • (iii) logga in på ditt användarkonto via Applikationen eller Webbplatsen.

 

Vilka får använda våra tjänster?

Fleatys tjänster vänder sig mot företag. Om du agerar i egenskap av företrädare för ett företag intygar du att du har behörighet att binda företaget och agera i företagets namn samt med företagets resurser i enlighet med dessa Villkor. Det är viktigt för oss att våra användare kan känna sig trygga i att de aktörer som använder våra tjänster är seriösa och att den information som lämnas i bl.a. Annonser är korrekt. Fleatys tjänster tillhandahålls därför inte personer eller företag som tidigare har brutit mot dessa Villkor, oavsett version, eller på annat sätt av oss bedöms som oseriösa aktörer i förhållande till våra tjänsters syfte.

 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av våra tjänster på Webbplatsen eller Applikationen skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen eller i Applikationen, som t.ex. bilder, företagsinformation, information och beskrivningar i Annonser (”Användargenererat innehåll”). Ditt Användargenererade innehåll blir synligt för våra andra användare när du laddar upp det i våra tjänster. Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen och i Applikationen i enligt med Villkoren. Detta innebär även att du ska ange källa eller den som skapat de olika delarna av det Användargenererade innehållet (upphovsmannen) när det krävs enligt tillämplig lag. Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Fleaty även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Du är ensamt ansvarig för att ditt Användargenererade innehåll är korrekt samt följer dessa Villkor och tillämplig lagstiftning. Detta innebär att du bl.a. måste kontrollera att du inte genom ditt Användargenererade innehåll:

 • anger inkorrekt, vilseledande eller missledande information, inklusive prisinformation;
 • om du är företag, strider mot marknadsföringslagens regler;
 • begår brottslig handling;
 • förtalar, smädar, trakasserar, diskriminerar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker annan person eller dennes rättigheter;
 • skickar, eller låter skicka, obeställd reklam såsom ”spam”;
 • kopierar eller ändrar programvara som ingår i våra tjänster eller försöker få tillgång till källkoden till sådan programvara, t.ex. genom “omvänd ingenjörskonst”, dekryptering eller dekompilering;
 • kopierar, säljer, sprider, publicerar eller använder vår eller någon av våra andra användares Användargenererade innehåll eller annat material för kommersiellt ändamål (om du inte fått uttryckligt tillstånd till detta);
 • utsätter våra tjänster för skadlig programkod, låter en “bot” eller annan automatiserad process interagera med våra tjänster eller annars försöker hindra eller störa tjänsterna eller få obehörig tillgång till tjänsterna;
 • utger dig för att vara någon annan eller på annat sätt ger en falsk beskrivning av din anknytning till en annan person eller organisation.

 

Ditt Användargenererade innehåll får endast avse sådant som faller inom ramen för syftet med våra tjänster, dvs. avse eller på annat sätt relatera till överskotts- och underskottsmassor, transport av massor eller andra tjänster relaterade till hantering av massor. Om Fleaty bedömer att ditt Användargenererade innehåll strider mot dessa Villkor kan vi när som helst, utan meddelande därom till dig, radera detta. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll vid användandet av våra tjänster, ger du Fleaty en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, analysera, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners samt sälja till tredje part i en anonymiserad och aggregerad form. Fleaty får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Fleatys rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Fleaty för Fleatys användning av det Användargenererade innehållet. Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam som inte har med Fleatys tjänster att göra via Fleatys tjänster till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand.

Särskilda villkor för Applikationen

Fleaty ger dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Applikationen för eget bruk på en enhet, såsom surfplatta eller mobiltelefon, som du äger eller kontrollerar. Rätten är en begränsad licens till Applikationen och Fleaty behåller alltså all äganderätt till Applikationen. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part. Med Applikationen avses även alla uppdateringar, justerade versioner eller uppgraderingar av Applikationen som du tillhandahålls av oss. Du åtar dig särskilt att inte (i) genom omvänd ingenjörskonst (reverse engineering) undersöka Applikationens konstruktion och uppbyggnad; (ii) modifiera, dekryptera, extrahera, demontera, kopiera, dekompilera eller skapa bearbetningar av Applikationen delvis eller i sin helhet, eller tillåta tredje man att göra det; (iii) distribuera kopior av Applikationen; (iv) avlägsna, ändra eller förstöra några äganderätts-, varumärkes- eller copyrightmeddelanden som Applikationen märkts med; eller (v) licensiera, underlicensiera, överföra, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra rättigheter till Applikationen. Fleaty lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende Applikationen som tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”.

 

iOS-Applikationen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Applikationen i Apples iOS-baserade mobiltelefoner och surfplattor och som laddas ned via App Store (”Fleaty iOS Applikation”).

 • (i) Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och Fleaty (inte med Apple Inc);
 • (ii) Du åtar dig härmed att använda Fleatys iOS Applikation enbart i enlighet med Apple inc:s (”Apple”) vid var tid gällande villkor för App Store.
 • (iii) Fleaty, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Fleatys iOS Applikation samt Tjänsterna som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Fleatys iOS Applikation eller detta Avtal.
 • (iv) Fleaty, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Fleatys iOS Applikation eller ditt innehav och/eller användning av Fleatys iOS Applikation i enlighet med detta Avtal.
 • (v) Fleaty, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredje man avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Fleatys iOS Applikation och ditt innehav eller användning av Fleatys iOS Applikation;

 

Android-Applikationen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Applikationen i Androidbaserade Mobila Enheter (”Fleatys Android Applikation”) och gäller mellan dig och Fleaty:

 • (i) Google Inc (”Google”) tillhandahåller Google Play där du hämtar Fleatys Android Applikation.
 • (ii) Du åtar dig härmed att använda Fleatys Android Applikation enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.
 • (iii) Fleaty, och inte Google, är ensamt ansvarig för Fleatys Android Applikation samt de Tjänster som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Fleatys Android Applikation eller detta Avtal.

 

Avstängning m.m.

Vi förbehåller oss rätten att efter egen bedömning stänga av användare vi bedömer bryter mot Villkoren eller på annat sätt missbrukar våra tjänster. Vi kan även komma att spärra ett användarkonto under en viss period för att utreda eventuella avtalsbrott.

 

Ansvar för Fleaty

Fleaty garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster. Driften av Webbplatsen och/eller Applikationen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Fleatys kontroll och Fleaty ställer inga garantier gällande Webbplatsens eller Applikationens funktion eller tillgänglighet. Fleaty kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Applikationen och dess innehåll. Er tillgång till våra tjänster kan vara beroende av tjänster som tillhandahålls av tredje part (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Vi ansvarar inte för sådana tjänster eller konsekvenser av fel eller förseningar i sådana tjänster. Våra tjänster kan även innehålla material som tredje part eller andra användare skapat, inklusive länkar till webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi ansvarar inte för sådant material, innehållet på sådana webbplatser eller för de varor och tjänster som erbjuds på detta sätt.

Webbplatsen och Applikationen är huvudsakligen en marknadsplats. Webbplatsen och Applikationen är således ett forum som låter Beställare möta Transportörer. Fleaty medverkar i transaktionen mellan en Beställare och Transportör genom att erbjuda Beställaren en möjlighet att lägga upp en annons (”Annons”) med information om transportbehovet, samt erbjuda Transportören en möjlighet att ge ett bud (”Bud”) på transporten enligt specifikation i Annonsen. Vidare medverkar Fleaty i transaktionen genom att hantera och ansvara för betalningsflödet mellan Beställare och Transportör. Baserat på specifikationen i Annonsen och Budet skapar Fleaty en debetfaktura till Beställare och en kreditfaktura till Transportören.

Fleaty betalar Transportören enligt kreditfakturan och Beställaren betalar Fleaty enligt debetfakturan.

Fleaty tillämpar en provisionsbaserad ersättning från Transportören, baserat på Budet.

Fleaty ansvarar inte på något sätt för det som är utannonserat för transport.

Fleaty ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda Bud, felaktig information i text i Annons, eller försenade eller uteblivna transporter, samt störningar under transport.

Fleaty ansvarar inte för respektive parters rättigheter och skyldigheter vid en uppgörelse skapad genom Fleatys Webbplats eller Applikation.

Användare som ingår i en uppgörelse genom Fleatys Webbplats eller Applikation är ansvarig att följa lagstiftning och relevanta regelverk.

Avtalade priser gäller exklusive moms. Fleaty förbehåller sig rätten att justera priser, produkter och tjänster.

 

Ansvar för Transporten

Avtal om Transporttjänsten träffas mellan Beställaren och Transportören och Beställaren och Transportören svarar för sina respektive åtaganden hänförliga till det träffade avtalet. Fleaty är således inte part i avtalet avseende utförande av tjänsten och svarar inte heller för någon av parternas förpliktelser enligt det träffade avtalet och Fleaty är inte heller Speditör. Avtalet mellan Beställare och Transportör utgörs av de villkor som anges i dessa allmänna villkor för respektive part samt de eventuella andra villkor Beställare och Transportör har träffat.

 

Specifikt Beställare

Beställaren ansvarar för att av honom lämnade uppgifter om transportens innehåll, vikt, och egenskap är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller Transportörens ansvar mot tredje man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstiftning, trafiklagstiftning och lag om överlastavgift.

 

Specifikt Transportör

Transportören ansvarar för att gällande lag såsom miljölagstiftning, trafiklagstiftning och lag om överlastavgift följs, och att erforderliga tillstånd för genomförande av transport kan uppvisas, t.ex. tillstånd för transport av avfall och farligt avfall.

Transportörens uppdrag ska, om inget annat avtalas mellan Transportör och Beställare, omfattas av NSAB 2000 – Allmänna bestämmelser från Nordiskt speditörsförbund, vilket således utgör avtalsinnehåll mellan Beställare och Transportör.

Transportören ska ha tecknat transportörsansvarsförsäkring.

 

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Fleaty skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

 

Personuppgifter (Integritetspolicy)

Fleaty behandlar dina personuppgifter i enlighet med Fleatys Integritetspolicy.

 

Immateriella rättigheter

Fleaty och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter såsom varumärken, patent, design, källkod, upphovsrätt, företagshemligheter m.m. avseende Applikationen, Webbplatsen och allt material som återfinns häri. Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Applikationen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Applikationen utan föregående skriftligt tillstånd från Fleaty. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Applikationen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Fleaty som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Applikationen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

 

Ändringar av villkoren

Fleaty kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen och i Applikationen. De ändrade Villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Applikationen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Applikationen. Datumet för den senaste versionen av dessa Villkor hittar du högst upp vid rubriken.

 

Överlåtelse av våra tjänster

Vi kan, helt eller delvis, föra över tillhandahållandet av våra tjänster till ett annat bolag inom samma koncern som oss. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan er och oss kommer då istället att gälla mellan er och det bolag som tar över tjänsterna.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Villkor och tvister ska avgöras av allmän domstol.

Timpriser för respektive fordon ska vara i SEK exklusive mervärdesskatt. Timpriset är totalpris och inkluderar transportörens samtliga kostnader såsom lön, semesterersättning, arbetsledning, resekostnader, restidsersättning,trängselskatt, parkeringsavgifter, traktamenten, redskap, sociala avgifter, försäkringar, administration, räntor och övriga omkostnader.

 

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta info@Fleaty.com

Adress: Sundbybergs torg 1, 172 67 Sundbyberg

e-postadress: info@Fleaty.com

Telefonnummer: 08-120 588 86

Registrerat säte: Stockholm

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559073654101