Najlepsze rozwiązania dla Twojej lokalizacji, materiałów i odpadów budowlanych

Najlepsze rozwiązania dla Twojej lokalizacji, materiałów i odpadów budowlanych


Kosztorysowanie on-line, usuwanie, obróbka, ekspert ds. zanieczyszczeń.
Interface de la plateforme digitale proposant des solutions durables pour une gestion des déchets optimale
GOSPODARKA CYRKULARNA
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
REDUKCJA EMISJI CO2
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
RECYKLING
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
BIORÓŻNORODNOŚĆ I ZASOBY NATURALNE

Hesus, europejski lider, oferuje zrównoważone rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami i glebą w pobliżu placów budowy

Icone d'un camion illustrant les évacuations gérées par Hesus, dans le cadre de la gestion durable des déchets

>0,5 min Mg

Ilość materiałów przetransportowanych w 2020 roku
Icone de la nature illustrant l'impact de nos solutions durables pour la gestion des déchets de chantier

82%

Średni wskaźnik odzysku na naszych budowach w 2020
Icone nuage avec un CO2 écrit dessus, illustrant l'évitement carbone dû à nos solutions durables pour la gestion des déchets

Do 80%

Redukcja emisji CO2 na naszych budowach w 2020 roku
Icone document et écran illustrant le service digitalisé de nos solutions durables pour la gestion des déchets

5 min

aby złożyć ofertę online za pomocą naszego prostego i intuicyjnego interfejsu
Osoba kontaktowa ds. sprzedaży
Karolina Chełstowska
Sales assistant
Poignet de main illustrant nos partenariats avec nos clients, pour une gestion durable des déchets
+48 519 656 186
k.chelstowska@hesus.com

Materiały Budowlane oraz Kruszywa Budowlane

Icone oeil illustrant l'étude du diagnostic, pour une gestion des déchets optimale
Badanie diagnostyczne
Icone d'une loupe illustrant la recherche de solutions, pour une gestion des déchets optimale
Poszukiwanie rozwiązań
Icone d'un document illustrant un devis pour une prise en charge de la gestion des déchets
Propozycja oferty
Icone d'une enveloppe illustrant les documents nécessaires à la gestion des déchets
Dokumenty
Icone d'un stylo illustrant la définition des tours au jour, pour une gestion des déchets optimale
Definicja dziennych wież
Icone d'une feuille avec un stylo, illustrant la lettre de voiture, nécessaire à une bonne gestion des déchets
Odzyskanie listu przewozowego
Icone d'un porte-bloc illustrant l'envoi du reporting final de la facturation relative à la gestion des déchets
Raportowanie końcowej fakturowania
Photo de l'ensemble de l'équipe HESUS au service de la gestion des déchets de chantier
Gospodarka odpadami:
Potrzebujesz kosztorysu?

W ciągu 2 minut złóż zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Zapytaj o ofertę

Najczęściej zadawane pytania

5 głównych etapów gospodarki odpadami na placu budowy :

  • Analiza i diagnoza gleb terenu
  • Sortowanie odpadów na terenie zakładu
  • Ewakuacja: załadunek i rozładunek urobku i gruzu
  • Transport do odpowiednich placówek
  • Przetwarzanie i/lub odzyskiwanie odpadów

Można zacząć szukać usługodawców dla każdego etapu, ale szybko może to stać się uciążliwe. Aby uniknąć wielu zmartwień i umożliwić skupienie się na podstawowej działalności związanej z budową lub rozbiórką, można skorzystać z usług firmy świadczącej usługi w zakresie gospodarowania odpadami.

Wsparcie to oferuje szereg korzyści oraz gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo zarządzania.

Zarządca odpadów z placu budowy, taki jak firma HESUS, zapewnia optymalne usuwanie, kontrolowaną logistykę i bezpieczną identyfikowalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta obejmuje również zarządzanie dokumentami administracyjnymi i prawnymi: fakturowanie, list przewozowy, DAP, CAP, FID, BSD…

Niektóre firmy zajmujące się gospodarką odpadami, takie jak Hesus, zapewniają również wsparcie i doradztwo w zakresie analiz i diagnoz zanieczyszczonych miejsc i gleb pod kątem gospodarki cyrkulacyjnej, odzysku lub redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W związku z przyspieszeniem globalnego ocieplenia gospodarka odpadami budowlanymi stała się kwestią kluczową dla przyszłości sektora budowlanego. W istocie umożliwia ona uniknięcie składowania, spalania, zakopywania, wyrzucania i nielegalnego porzucania odpadów. Pomaga także zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych, a tym samym je chronić.

W Europie, a w szczególności we Francji, gospodarka odpadami przemysłowymi jest obecnie kluczowym zagadnieniem dla władz. Regularnie wprowadzane są reformy mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko placów budowy, rozbiórki i infrastruktury.

W tym właśnie kontekście pojawiło się rozporządzenie w sprawie ustawy o transformacji energetycznej na rzecz zielonego wzrostu (LTE), które wprowadza reformy mające na celu poprawę identyfikowalności lub odzyskiwania energii oraz wyznacza cele „węglowe” na rok 2030 i neutralność węglową na rok 2050.

Gospodarka odpadami przemysłowymi, zwłaszcza niebezpiecznymi i zanieczyszczonymi, pozwala bowiem zmniejszyć wpływ placów budowy na środowisko, a tym samym ograniczyć zagrożenia dla zdrowia organizmów żywych.

Oprócz unikania składowania odpadów na wysypiskach, co jest praktyką zabronioną, gospodarka odpadami z placu budowy umożliwia przekształcanie urobku i gruzu w zasoby nadające się do odzysku.

O odpady z placu budowy można zadbać samodzielnie, podobnie jak o wewnętrzną gospodarkę odpadami w firmie, ale w przypadku placu budowy może to szybko stać się uciążliwe, kosztowne i ograniczające. Usługodawca specjalizujący się w gospodarce odpadami może uwolnić Cię od tego problemu, a także zaproponować rozwiązania optymalizujące ich przetwarzanie.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy klientem, usługa gospodarowania odpadami pozwala Ci zaoszczędzić czas, ponieważ zwalnia Cię ze wszystkich aspektów operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami wysokiej jakości, takich jak na przykład CIW. Usługa ta pozwala nam zorganizować i zaplanować załadunek, rozładunek, transport, a nawet odzysk wszystkich odpadów budowlanych.

Wsparcie to pozwala również zmniejszyć koszty przetwarzania urobku i gruzu znajdującego się na placach budowy i rozbiórki. Firma HESUS, świadcząca usługi w zakresie gospodarowania odpadami, negocjuje dla Ciebie ceny ewakuacji ze swoimi przewoźnikami i kanałami partnerskimi.

Firma HESUS oferuje również najlepsze rozwiązania w zakresie transportu i utylizacji odpadów w pobliżu placów budowy, aby skrócić czas przejazdu ciężarówek z placu budowy do odpowiedniego punktu sprzedaży.

Przed przystąpieniem do postępowania z odpadami przemysłowymi, zwłaszcza z sektora budowlanego, należy wziąć pod uwagę kilka zmiennych: objętość, typologię, próg zawartości związków chemicznych, poziom zagrożenia…

W związku z tym nie są one traktowane i/lub przechowywane w ten sam sposób. W celu usprawnienia zarządzania odpadami z placu budowy oraz zapewnienia, że są one usuwane zgodnie z normami, zaleca się izolowanie odpadów niebezpiecznych bezpośrednio na placu budowy, gdy tylko pozwala na to sytuacja. W miarę możliwości, o ile pozwala na to miejsce, nie należy również mieszać zwykłych odpadów przemysłowych (OIW) z odpadami obojętnymi.

Ponadto nie bez znaczenia są korzyści ekonomiczne wynikające z sortowania odpadów bezpośrednio na placu budowy. W rzeczywistości koszt utylizacji odpadów obojętnych jest około dziesięć razy niższy niż koszt CIW i około sto razy niższy niż koszt utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Sortowanie na miejscu poprawia również zarządzanie gruntami. Sortowanie gleby obojętnej na miejscu i izolowanie jej od gleby zanieczyszczonej pozwala uniknąć powrotu odpadów. Pozwala to również zachować zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odzyskiwania odpadów i obniżyć koszty gospodarowania urobkiem z placu budowy.

Gospodarka cyrkulacyjna jest najbardziej niezawodnym, zrównoważonym i optymalnym rozwiązaniem w zakresie recyklingu odpadów budowlanych.

Gospodarka cyrkulacyjna to system, który ogranicza zużycie i marnowanie zasobów oraz wytwarzanie odpadów. Konkretnie rzecz ujmując, gospodarka cyrkularna umożliwia ponowne wykorzystanie odpadów pochodzących na przykład z placu budowy w celu ich odzyskania, a tym samym uniknięcia w jak największym stopniu ich składowania.

Aby to osiągnąć, w trakcie gospodarowania odpadami należy dokonać właściwego wyboru metody przetwarzania, tak aby zastosować najbardziej odpowiednią z nich. W rzeczywistości, w zależności od rodzaju odpadów, ich objętości i składu chemicznego, odzysk będzie różny.

Firma zarządzająca, taka jak Hesus, zaproponuje najlepsze rozwiązanie w zakresie odzysku, zgodnie z hierarchią priorytetów, jaką należy przyjąć przy gospodarowaniu odpadami. W rzeczywistości metodą przetwarzania, która jest preferowana w pierwszej kolejności, jest składowanie odpadów. Jest to działanie polegające na ponownym wykorzystaniu gleby w tym samym miejscu, bez opuszczania go. Drugą metodą przetwarzania, którą należy preferować, jest ponowne wykorzystanie gleby w innym miejscu, tzn. wykorzystanie jej w innym miejscu. Następnie należy preferować ponowne wykorzystanie ziemi z placu budowy do kamieniołomu, tj. wykorzystanie ziemi z placu budowy w kamieniołomie. Istnieją inne metody przetwarzania, takie jak platformy sortujące lub recyklingowe, centra przetwarzania lub składowiska, które należy stosować tylko w ostateczności.

Na wstępie należy wyjaśnić, że wytwórcą odpadów jest każda osoba, której działalność powoduje powstawanie odpadów. W sektorze budowlanym może to być na przykład deweloper, przemysłowiec lub władze lokalne.

Kodeks środowiskowy określa odpowiedzialność wytwórcy odpadów od momentu wytworzenia odpadów do ich ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku, nawet jeśli odpady są przekazywane do przetworzenia stronie trzeciej. Dlatego każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za warunki, w jakich są one zbierane, transportowane i przetwarzane. Muszą oni upewnić się, że ich usługodawca jest w stanie poradzić sobie z danym rodzajem odpadów i że gospodarka nimi jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka odpadami rozpoczyna się od realizacji obowiązków wytwórcy odpadów.

Scharakteryzuj swoje odpady, aby właściwie nimi zarządzać i wysyłać je do właściwych odbiorców

Posortuj odpady według ich rodzaju (CIW, odpady inne niż niebezpieczne, odpady niebezpieczne itp.)

Posiadacze odpadów również ponoszą odpowiedzialność w łańcuchu gospodarowania odpadami. Wszyscy ci posiadacze są pośrednikami w łańcuchu unieszkodliwiania odpadów, np. usługa gospodarowania odpadami, taka jak HESUS.