Avfallshantering: hållbara lösningar för jord och schaktmassor från byggarbetsplatser  

Hesus - en partner till aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen för hantering av avfall från byggarbetsplatser


Hesus hanterar två miljoner ton material: offerter online, avfallshantering, behandling och föroreningsexpert.
Kontakta oss! 
Service de gestion des déchets : Plateforme digitale pour chiffrage en ligne de toutes vos demandes
CIRKULÄR EKONOMI
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
KOLDIOXIDAVTRYCK
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
ÅTERVINNINGSBART
Logo Hesus pour illustrer nos solutions durables pour une gestion des déchets optimale
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH NATURRESURSER

Hesus, den europeiska ledaren, erbjuder hållbara lösningar för hantering av avfall och jord så nära dina anläggningar som möjligt.  

Icone d'un camion illustrant les évacuations gérées par Hesus, dans le cadre de la gestion durable des déchets

80 000

lastbilsresor som sköts av våra team i hela Europa
Icone de la nature illustrant l'impact de nos solutions durables pour la gestion des déchets de chantier

82%

återvinning med hjälp av våra lösningar för cirkulär ekonomi 
Icone nuage avec un CO2 écrit dessus, illustrant l'évitement carbone dû à nos solutions durables pour la gestion des déchets

Upp till 80%

av växthusgasutsläpp som undviks för våra kunder 
Icone document et écran illustrant le service digitalisé de nos solutions durables pour la gestion des déchets

5 minuter

för att göra din kostnadsberäkning online via vårt enkla och intuitiva gränssnitt
4 hommes présents sur un chantier pour effectuer une étude de sol
Vinci Construction
"En mycket flexibel partner med mycket höga kvalitetsstandarder"
Poignet de main illustrant nos partenariats avec nos clients, pour une gestion durable des déchets
Jeremy Laurent-Joye
Direktör för betong- och avfallslogistik
3 hommes sur un chantier qui échangent sur la gestion des déchets
SFB
"Fokus på lyhördhet och mänsklig kontakt"
Poignet de main illustrant nos partenariats avec nos clients, pour une gestion durable des déchets
Adriano Romeo
Arbetsledare
Plusieurs camions à l'entrée d'un chantier, pour une gestion des déchets optimale
Unifer
"Mycket lyhörd och förmåga att anpassa sig till varje byggarbetsplats specifika egenskaper"
Poignet de main illustrant nos partenariats avec nos clients, pour une gestion durable des déchets
Jonathan Eudeline
Arbetsledare

Masshantering på byggarbetsplatser: Hur fungerar det?

Icone oeil illustrant l'étude du diagnostic, pour une gestion des déchets optimale
Behovsanalys
Icone d'une loupe illustrant la recherche de solutions, pour une gestion des déchets optimale
Ta fram en lösning
Icone d'un document illustrant un devis pour une prise en charge de la gestion des déchets
Digitala offerter
Icone d'une enveloppe illustrant les documents nécessaires à la gestion des déchets
Godkänna offerten digitalt
Icone d'un stylo illustrant la définition des tours au jour, pour une gestion des déchets optimale
Transportöversikt
Icone d'une feuille avec un stylo, illustrant la lettre de voiture, nécessaire à une bonne gestion des déchets
Digital rapportering av rutter
Icone d'un porte-bloc illustrant l'envoi du reporting final de la facturation relative à la gestion des déchets
Slutrapportering
Photo de l'ensemble de l'équipe HESUS au service de la gestion des déchets de chantier
Avfallshantering:
Behov av en offert?

Skicka in din förfrågan på två minuter och vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Skicka in en offertförfrågan

Vanliga frågor

Allt du behöver veta om material och masshantering på din arbetsplats 

De fem viktigaste stegen i hanteringen av avfall från byggarbetsplatser:   

  • Analys och undersökning av jord på byggarbetsplatsen   
  • Avfall sortering på plats.   
  • Hantering: lastning och lossning av schaktmassor och grus.   
  • Transportera till lämpliga avfallshanteringsanläggning.   
  • Behandling och/eller återvinning av avfall   

Att hitta leverantörer för varje steg är tidskrävande. För att du ska slippa denna stress och kunna fokusera på din kärnverksamhet är det mycket enklare att anlita vår avfallshanteringstjänst.   

Detta stöd ger dig flera fördelar och garanterar en högkvalitativ och säker hantering.   

Faktum är att en avfallshanteringstjänst för arbetsplatser som HESUS säkerställer optimerad insamling, kontrollerad logistik och säker spårbarhet i enlighet med gällande bestämmelser. Tjänsten omfattar även hantering av administrativa och juridiska dokument, allt från fakturering till fraktsedlar.  

 Vi på Hesus erbjuder rådgivning gällande markundersökningar och analyser av förorenade områden samt markundersökningar med hänsyn till cirkulär ekonomi, återvinning och minskning av växthusgasutsläpp.

Med den allt snabbare globala uppvärmningen har hanteringen av avfall från byggarbetsplatser blivit en viktig fråga för byggsektorns framtid. Genom att undvika lagring, förbränning, nedgrävning, deponering och olaglig bortskaffning av avfall. Det minskar också förbrukningen av icke förnybara naturresurser och bidrar därför till att bevara dem, särskilt genom att främja användningen av återvunnet material.   

Hantering av industriavfall är numera en viktig fråga för regeringarna i Europa. Reformer införs regelbundet för att minska miljöpåverkan från bygg- och rivningsanläggningar och i synnerhet från infrastrukturer.   

Det är på grund av detta som förordningen om energiomställning för grön tillväxt infördes, som innehåller reformer för att förbättra spårbarhet och återvinning och fastställer koldioxidmål för 2030 och mål för koldioxidneutralitet för 2050.   

Hantering av industriavfall, särskilt farligt och förorenat avfall, minskar byggarbetsplatsernas miljöpåverkan och begränsar därmed hälsoriskerna för levande organismer.   

Förutom att undvika deponering – som är förbjudet – omvandlar hanteringen av byggplatsavfall spill och grus till värdefulla resurser.   

Är du säker på att du följer gällande bestämmelser? Om du är osäker kan du kontakta Hesus, Vi är experter på avfallshantering. 

Du kan ta hand om avfallet på din anläggning själv, precis som att du kan ta hand om företagets avfallshantering internt. Detta kan snabbt bli besvärligt, dyrt och begränsande för din arbetsplats. En tjänsteleverantör som specialiserar sig på avfallshantering kan befria dig från detta bekymmer och samtidigt ge dig hållbara lösningar för att optimera avfallshanteringen.   

Oavsett om du är projektledare eller beställare så sparar Hesus dig tid genom att avlasta dig från alla operativa aspekter som krävs för en högkvalitativ hantering av avfall.  organiserar och planerar lastning, lossning, transport och till och med återvinning av allt ditt avfall.   

Vår tjänst minskar kostnaderna för behandling av spill och skräp som finns på bygg- och rivningsarbetsplatserna. Vi optimerar alltid rutter från byggarbetsplatsen till lämpliga tippar så att resekostnaderna minskas.   Upptäck de produkter som förvaltas av våra team!   

 

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till innan man tar hand om industriavfall, särskilt avfall från byggsektorn så som volym, typ, halter av kemiska föroreningar, farligt avfall osv.  

För att förbättra hanteringen av avfallet och säkerställa att det bortforslas i enlighet med normerna bör farligt avfall om möjligt isoleras direkt på plats.   

När utrymmet på platsen tillåter bör man också vidta åtgärder för att undvika att blanda vanligt industriavfall och inert avfall, till exempel.   

Det är också ekonomiskt fördelaktigt att sortera avfallet direkt på plats, eftersom kostnaden för att behandla inert avfall är cirka 10 % av kostnaden för vanligt industriavfall och cirka 1 % av kostnaden för farligt avfall.   

Sortering på plats förbättrar också markhanteringen, eftersom man genom att sortera jord utan föroreningar på plats och isolera den från förorenad jord, undviker att den går tillbaka till avfallshanteringen.   

 

För att återvinna avfall från byggarbetsplatser är den cirkulära ekonomin fortfarande den mest tillförlitliga, hållbara och optimala lösningen.   

Att anamma den cirkulära ekonomin är ett sätt att begränsa förbrukningen och slöseriet av resurser och produktionen av avfall. I praktiken gör den cirkulära ekonomin det möjligt att återanvända t.ex. avfall från byggarbetsplatser genom att återvinna det och på så sätt minimera deponeringen.   

Det är därför viktigt att göra rätt val när man hanterar avfall, så att man kan använda den lämpligaste behandlingsmetoden. Återvinningsmetoderna skiljer sig åt beroende på avfallets art, volym och kemiska sammansättning.   

En avfallshanteringstjänst som Hesus erbjuder dig den bästa återvinningslösningen utifrån den klassningen som ska prioriteras vid avfallshantering. Den behandlingsmetod som bör prioriteras framför allt är återfyllning, dvs. återanvändning av jorden från en byggarbetsplats till en annan. Till exempel återanvändning av jorden från en byggarbetsplats till ett stenbrott. Den andra prioriterade behandlingsmetoden är återanvändning, dvs. att använda jorden på samma byggarbetsplats utan att den lämnar platsen. Det finns andra behandlingsmetoder, t.ex. sortering och återvinningsplattformar, behandlingscentraler och till och med lagringsanläggningar, som endast bör användas som en sista utväg.    

Är du säker på att du återvinner din jord och ditt avfall på ett optimalt sätt? Om du är osäker kan du kontakta Hesus, en expert på återvinning och avfallshanteringstjänster!   

För det första är det viktigt att ange att avfallsproducenten är varje person som i sin verksamhet producerar avfall. Inom byggnads- och anläggningssektorn kan detta till exempel vara en byggherre, en tillverkare eller en lokal myndighet.   

I miljöbalken definieras avfallsproducentens ansvar från det att avfallet produceras till dess att det deponeras eller slutgiltigt återvinns – även om avfallet överlåts till en tredje part för behandling. Varje avfallsproducent är därför ansvarig för hur avfallet samlas in, transporteras och behandlas. Den måste se till att dess tjänsteleverantör är fullt kapabel att ta hand om den typen av avfall och att hanteringen av avfallet är förenlig med gällande bestämmelser.   

Avfallshanteringen börjar med att avfallsproducenten uppfyller sina skyldigheter:   

  • karakterisera sitt avfall så att det kan hanteras och bortskaffas på rätt sätt via lämpliga kanaler   
  • Sortering av avfallet efter typ (vanligt industriavfall, icke-farligt avfall, farligt avfall etc.).   
  • Kontroll av att avfallshanteringskanalerna är korrekt certifierade.   
  • Säkerställa spårbarheten av allt avfall.   

Avfallsinnehavarna har också ett ansvar i avfallshanteringskedjan. Dessa innehavare är alla mellanhänder i avfallshanteringskedjan, inklusive avfallshanteringstjänster som HESUS.